แนวทางการศึกษา

Wisdom comes from paying attention to wise people.

– Yamamoto Tsunetomo

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๗๘๓ ปัญหากฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร ด้วยความยินดี

วิชา น.๗๘๓ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรหรือสถาบันการเกษตร ตลอดจนกฎหมายที่มีผลกระทบถึงสิทธิในที่ดินที่ใช้ในการเกษตร การควบคุมการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๗๘๓ มีวัตถุประสงค์หลักเจ็ดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรหรือสถาบันการเกษตร
 • ศึกษากฎหมายเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรหรือสถาบันการเกษตร
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมหรือควบคุมการประชุมหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยปัญหากฎหมายการเกษตรหรือสถาบันการเกษตรโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หนังสือหรือเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๗๘๓ ในเบื้องต้น

หนังสือที่นักศึกษาควรศึกษา ได้แก่

 • Yair Mundlan, Agriculture and economic growth:theory and measurement (2000).
 • John B Penson Jr, Oral Capps Jr and C Parr Rosson III, Introduction to agricultural economics (3rd ed, 2002).
 • François Molle and Thippawal Srijantr (eds), Thailand’s rice bowl: perspective on agriculture and social change in the Chao Phraya Delta (2003).
 • สิทธิพล วิบูลย์ธนากูล, GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (๒๕๔๗).
 • สิทธิกร นิพภยะ, ข้อพิพาทว่าด้วย  GMOs ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป  (๒๕๕๐).
 • ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม  (๒๕๕๑).
 • สถาบันอาหาร, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เล่ม ๑ รายงานหลัก  (๒๕๔๗).
 • สถาบันอาหาร, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เล่ม ๒ รายประเทศ  (๒๕๔๗).
 • สถาบันอาหาร, บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  (๒๕๔๗).

นักศึกษาสามารถยืมหนังสือดังกล่าวมานี้ได้จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากนั้น ยังมีบทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HeinOnline

WorldLIIAsianLIIAustLIIBAILIICanLIICommonLIIdroit.orgEUR-LexHKLIIIRLIILAWPHiLLIILII of IndiaNZLIIPACLIISAFLIIULIIคือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายชองประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น.๗๘๓ ที่ห้อง น.๓๒๑ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. มีรายละเอียดดังนี้2559 classes.001

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๓ มีคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)
 • การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย (๒๘ คะแนน)
 • การเสนอรายงานการศึกษา (๔๐ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วยการเข้าห้องบรรยาย (๘ คะแนน) และการร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๒๔ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้าและผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้าแสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย (๒๘ คะแนน)

ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นักศึกษาแต่ละคนต้องไปพบผมเพื่อทำความตกลงกันให้เป็นที่ยุติว่าตนต้องการเสนอรายงานการศึกษาหัวข้ออะไรและมีเค้าโครงอย่างไร

ในแต่ละสัปดาห์ของสัปดาห์ท้าย ๆ ของภาคการศึกษา นักศึกษาแต่ละคนต้องสลับกันเสนอ “ร่างรายงานการศึกษา” ตามหัวข้อและเค้าโครงที่ทำความตกลงไว้กับผมตามวรรคก่อน ในห้องบรรยาย

นักศึกษาแต่ละคนควรใช้เวลาเสนอร่างรายงานการศึกษาไม่เกินสิบห้านาที

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอ “ร่างรายงานการศึกษา” ทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาร่างรายงานการศึกษาแต่ละฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานการศึกษาที่ดีต่อไป

ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย

การเสนอรายงานการศึกษา (๔๐ คะแนน)

นักศึกษาแต่ละคนต้องเสนอ “รายงานการศึกษา” ที่ตนได้พัฒนาจากร่างรายงานการศึกษาที่ได้เสนอไว้ข้างต้นต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานการศึกษาที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนดตามวรรคก่อน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๔๐ คะแนน) เลย

“รายงานการศึกษา” ตามวรรคก่อน ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๐ หน้าและไม่เกิน ๒๕ หน้า จำนวนหน้าที่ขาดหรือเกินไปจากที่กำหนดนี้จะถูกหักออกจากคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๔๐ คะแนน) ที่นักศึกษาทำได้ หน้าละหนึ่งคำแนน

Advertisements